Beautiful bride demo ^^

剛剛租左新studio! 地方大了! 可以更有力做好妝相了^^
最近都會做好多demo 俾大家睇~~
大家密切留意喇>V

Big Day 新娘化妝
如需查詢化妝及攝影服務詳情可Email到
info@yeenamakeup.com

Demo – Jessica

多謝好同事嘅幫手, 俾我擰到頭都甩都無出過一句聲:P
多得佢嘅尊業先有咁多靚相!


Yeenamakeup新娘化妝
如需查詢化妝及攝影服務詳情可Email到
info@yeenamakeup.com